Den Haag,
20
februari
2024
|
09:09
Europe/Amsterdam

Odido organiseert paneldiscussie over Corporate Sustainability & Social Responsibility

Duurzaamheidsrapporten vanaf 2026 opgenomen in financieel jaarverslag

Vandaag organiseert Odido een paneldiscussie over Corporate Sustainability & Social Responsibility (CSR) op het hoofdkantoor in Den Haag. Het doel van de paneldiscussie is om input en validatie van externe stakeholders te verzamelen over de onderwerpen die Odido mee dient te nemen in haar CSR rapportage. Met de invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in de EU zijn bedrijven, waaronder Odido, vanaf 2026 verplicht om duurzaamheidsrapporten op te nemen als onderdeel van hun financiële verslaglegging, over het boekjaar 2025.

Odido streeft ernaar technologie zinvol, duurzaam en inclusief te maken, met aandacht voor de impact van haar activiteiten op mens en milieu. De provider hecht veel waarde aan de input van relevante stakeholders en nodigt diverse externe belanghebbenden uit voor de paneldiscussie. Op deze manier worden stakeholders actief betrokken bij het besluitvormingsproces. Aan de paneldiscussie nemen diverse partners, belangengroepen en investeerders deel.

Rapportageproces 
Momenteel werkt Odido aan het samenstellen van een prioriteitenlijst van relevante duurzaamheidscriteria, variërend van het minimaliseren van de ecologische voetafdruk tot het ondersteunen van specifieke doelgroepen, zoals jongeren en ouderen. Als volgende stap in het rapportageproces nodigt Odido belanghebbenden uit om deze lijst te valideren en feedback te geven. Tijdens de sessie wordt de aanwezigen gevraagd mee te denken over relevante ESG-onderwerpen waarop Odido zou moeten rapporteren. Het doel is ervoor te zorgen dat alle relevante onderwerpen worden opgenomen en dat de rapportage aansluit bij de verwachtingen van externe stakeholders. 

----English Version----
 

Odido organizes a panel discussion on Corporate Sustainability & Social Responsibility

Sustainability reports to be included in financial annual report from 2026
 

Today, Odido is organizing a panel discussion on Corporate Sustainability & Social Responsibility (CSR) at its headquarters in The Hague. The primary objective of the panel discussion is to collect input and validation from external stakeholders regarding the specific topics that Odido should incorporate into its CSR reporting. With the implementation of the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in the EU, companies, including Odido, are required to include sustainability reports as part of their financial reporting starting in 2026, covering the fiscal year 2025.

Odido aims to make technology meaningful, sustainable, and inclusive, with a focus on understanding the implications of its activities on both people and the environment. The provider places great value on the input of relevant stakeholders and invites various external stakeholders to participate in the panel discussion. This way, stakeholders actively engage in the decision-making process. The panel discussion involves various partners, interest groups, and investors.

Reporting process
Currently, Odido is working on compiling a prioritized list of sustainability criteria, ranging from minimizing the ecological footprint to supporting specific target groups, such as youth and the elderly. As the next step in the reporting process, Odido invites stakeholders to validate this list and provide feedback. During the session, attendees are asked to contribute ideas on relevant ESG (Environmental, Social, and Governance) topics that Odido should report on. The goal is to ensure that all relevant issues are included and that the reporting aligns with the expectations of external stakeholders