Den Haag,
14
november
2023
|
10:30
Europe/Amsterdam

Odido versimpelt de koppeling tussen vaste telefonie en Microsoft Teams

Operator Connect biedt nieuwe mogelijkheden voor hybride werken

Odido biedt als eerste van de drie nationale operators Operator Connect aan. De nieuwe connectiviteitsoplossing, die in samenwerking met Microsoft Teams wordt aangeboden, maakt het voor organisaties eenvoudiger hun vaste telefoonnummers aan Microsoft Teams te koppelen. Medewerkers kunnen hierdoor vanaf elk apparaat en op elk moment bellen en gebeld worden. Het bellen via een vast telefoontoestel is hiermee niet meer noodzakelijk. De innovatie geeft IT managers nieuwe mogelijkheden de telefonie van bedrijven eenvoudig te beheren en medewerkers slimmer en hybride te laten werken, zonder dat daar grote investeringen voor nodig zijn.

Met Operator Connect beantwoordt Odido aan de toenemende vraag naar toekomstbestendige connectiviteitsoplossingen die medewerkers zo optimaal mogelijk hybride laten samenwerken. Het personeel dat hybride werkt is tijdens en na corona sterk toegenomen en organisaties zoeken hierdoor voortdurend naar optimalisaties in het werkproces. Door het toevoegen van vaste telefoonnummers aan Microsoft Teams, wordt communicatie met klanten en relaties beter en samenwerken met collega's nog makkelijker. Medewerkers bepalen nu zelf wanneer, hoe en op welk apparaat ze bereikbaar willen zijn. Dit zorgt voor meer efficiëntie en een hogere productiviteit.

Eenvoudig en kostenbesparend
Operator Connect is snel te activeren, zelfstandig te implementeren en makkelijk te beheren voor IT Managers. Vaste telefoonnummers kunnen hierna slechts met een paar klikken worden toegevoegd aan gebruikers in Teams. Organisaties besparen hierdoor eenvoudig op de hoge investerings- en onderhoudskosten van een fysieke telefooncentrale. Operator Connect is exclusief voor partners van Microsoft ontworpen om innovatie te versnellen en een link te maken met de mogelijkheden van de toekomst.

Totaaloplossingen
Léon Toet, CCO B2B bij Odido, legt uit: “Het doel is de Customer Champion van de zakelijke markt te worden. Onderdeel van onze nieuwe positionering, als aanbieder van totaaloplossingen voor de zakelijke markt, is de samenwerking met partners zoals Microsoft. Deze partijen zijn cruciaal voor het zo goed mogelijk bedienen van onze zakelijke klanten. We zien dat hybride werken de laatste jaren een hoge vlucht genomen heeft. Binnen organisaties brengt dit bij zowel werknemers als IT Managers nieuwe uitdagingen met zich mee. Het vraagt om nieuwe oplossingen, die ervoor zorgen dat werknemers zo optimaal mogelijk samenwerken. Wij zijn daarom ook verheugd dat wij als eerste van de drie nationale operators hiervoor een oplossing kunnen aanbieden.” 

Ook Hermien Roebersen, Partner Lead bij Microsoft, is blij met de samenwerking tussen Microsoft en Odido: Microsoft Teams is uitgegroeid tot de meest gebruikte applicatie voor hybride werk. Organisaties welke ICT willen vereenvoudigen brengen alle vormen van communicatie samen in Microsoft Teams. De uitgebreide kennis en ervaring van Odido op het gebied van vaste en mobiele communicatiediensten maakt hen een betrouwbare partner voor deze organisaties. Dankzij Operator Connect kan Odido een eenvoudigere manier bieden Teams Telefonie te implementeren en te beheren met verbeterde ondersteuning en betrouwbaarheid.

Meer informatie is te vinden op: www.odido.nl/zakelijk/oplossingen/operator-connect.

----English version----

Odido simplifies link between landline telephony and Microsoft Teams

Operator Connect offers new opportunities for hybrid working


Odido is the first of the three national operators to offer Operator Connect. The new connectivity solution, provided in conjunction with Microsoft Teams, makes it easier for organisations to link landline phone numbers to Microsoft Teams. This allows employees to make and receive calls from any device and at any time. The solution eliminates the need to make calls from landline phones. To IT managers the innovation means new opportunities for managing company telephony and smarter and more hybrid working, without the need for large investments.

Operator Connect is Odido’s response to the growing demand for future-proof connectivity solutions that allow employees to work together in the best hybrid way. Staff working hybrid has increased significantly during and after corona and, as a result, organisations are constantly looking for work process optimisations. Adding landline phone numbers to Microsoft Teams, will improve communication with customers and relations and working together with colleagues will be easier. Employees can now decide when, how and on which device they can be reached. This ensures more efficiency and higher productivity.

Simple and cost-saving
Operator Connect can be activated quickly, be implemented independently and is easy for IT Managers to manage. Adding fixed phone numbers to users in Teams takes just a few clicks. As a result, organisations save on the high investment and maintenance costs of a physical PBX. Operator Connect is designed exclusively for Microsoft partners to accelerate innovation and link to future developments.

Total solutions
Léon Toet, Odido’s CCO B2B, explains: "It is our goal to be the Customer Champion of the business market. Our new positioning, as a provider of total solutions for the business market, involves cooperation with partners such as Microsoft. These parties are essential for serving our business customers in the best way. Hybrid working boomed in recent years. This new challenge to both employees and IT Managers of organisations calls for solutions that ensure employees work together in the best way. We are proud to be the first of the three national operators to offer a solution."

Hermien Roebersen, Partner Lead at Microsoft, is also pleased with the partnership of Microsoft and Odido: Microsoft Teams has become the most widely used application for hybrid work. Organisations that want to simplify ICT bring all forms of communication together in Microsoft Teams. Through their extensive knowledge and experience in fixed and mobile communication services Odido is a reliable partner for these organisations. Thanks to Operator Connect, Odido offers an easier way to deploy and manage Teams Telephony with improved support and reliability.

More information can be found at: www.odido.nl/zakelijk/oplossingen/operator-connect.