Den Haag,
23
november
2023
|
14:10
Europe/Amsterdam

Odido sluit zich aan bij UN Global Compact

Odido treedt toe tot UN Global Compact waarin bedrijven over de hele wereld gestimuleerd worden duurzaam en maatschappelijk beleid te voeren. Met de ondertekening van het Global Compact zet Odido haar inzet op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen verder kracht bij. De provider sluit daarmee aan bij een brede coalitie van bedrijven, organisaties en overheden wereldwijd die duurzaamheid hebben verankerd in de strategie, in lijn met de tien principes en de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties. 

Met de toetreding tot UN Global Compact committeert Odido zich onder meer aan de naleving van mensenrechten, het bieden van goede arbeidsomstandigheden, het beschermen van het milieu en de bestrijding van corruptie.  

Het kan ook zo: inzet op sociale inclusie
Odido introduceerde zich in september dit jaar als de telecomprovider die het anders wil doen. Onder het motto ‘Het kan ook zo’ kondigde de provider aan technologie menselijker te willen maken. Met de ondersteuning van verschillende initiatieven gericht op bevordering van de mentale gezondheid van jongeren en de organisatie van bijvoorbeeld smartphoneworkshops voor ouderen zet Odido sterk in op sociale inclusie.  

Voor de organisatie is inclusie een belangrijke ambitie. De missie “Iedereen doet mee” begint volgens de provider bij de eigen medewerkers. Odido maakt zich hard voor het aanbieden van een diverse en inclusieve werkomgeving waar iedereen zich welkom en veilig voelt en zichzelf kan zijn.  

Realiseren van duurzaamheidsambities 
Daarnaast verduurzaamt Odido haar bedrijfsvoering. Zo wil het de eigen uitstoot van broeikasgassen in 2028 met 90% verminderen door minder materialen te gebruiken en de levensduur van haar producten te verlengen. Odido heeft zich voor de duurzaamheidsdoelstellingen gecommitteerd aan het Science Based Targets initiative (SBTi). Daarmee laat de provider de geformuleerde doelstellingen valideren om te bevestigen of deze daadwerkelijk bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Ook heeft Odido al een aantal concrete stappen gezet om haar duurzaamheidsambities te realiseren, onder andere door volledig gebruik te maken van 100% hernieuwbare energie, het eigen wagenpark volledig te elektrificeren en geen gebruik meer te maken van verpakkingsmateriaal van nieuw plastic in de logistieke keten. 

Mensenrechten in de keten 
In een eerder stadium werd Odido al lid van de Joint Alliance for CSR (JAC). Een vereniging van telecomproviders met als doel de implementatie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de productiecentra van belangrijke multinationale leveranciers van de ICT industrie te controleren, beoordelen en ontwikkelen. 

Technologie en menselijkheid gaan hand in hand 
Søren Abildgaard, CEO van Odido verklaart: “Met trots heb ik de commitment letter namens Odido getekend en ingediend bij UN Global Compact. Deze stap onderstreept onze toewijding aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mijn team en ik zijn al enige jaren geleden gestart met het integreren van sociaal maatschappelijke en duurzame onderwerpen in onze strategie en in de DNA van onze organisatie. Daardoor is iedere medewerker van Odido een ambassadeur en levert een persoonlijke bijdrage aan onze duurzame en maatschappelijke ambities. Bij Odido staat niet alleen de technologie centraal, maar juist de mens. Wij geloven dat technologie en menselijkheid hand in hand kunnen gaan. Wij zijn het netwerk voor iedereen, en we kijken ernaar uit om samen te werken aan een duurzame en inclusieve toekomst." 

Het UN Global Compact bestaat sinds 2000 en is ‘s werelds grootste initiatief voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in het bedrijfsleven. Het initiatief telt inmiddels meer dan 17.000 aangesloten bedrijven in meer dan 160 landen.  

Odido zal jaarlijks rapporteren over haar voortgang op het gebied van duurzaam en maatschappelijk ondernemen middels een rapport (Communication on Progress (CoP). 

----- English version -----

Odido Joins United Nations Global Compact 
 

Odido joins UN Global Compact which encourages companies around the world to adopt sustainable and socially responsible policies. By signing the Global Compact, Odido further strengthens its commitment to sustainability and corporate social responsibility. The provider joins a broad coalition of companies, organisations and governments worldwide that have embedded sustainability in its strategy, in line with the United Nations' ten principles and Sustainable Development Goals (SDGs). 

Through its participation in the Global Compact, Odido pledges to uphold human rights, ensure fair labor conditions, safeguard the environment, and combat corruption.  

Social inclusion at the forefront 
Introduced in September 2023 as a telecom provider with a distinct approach, Odido, under the motto 'It can also be like this', the provider announced its intention to make technology more human. By supporting initiatives aimed at enhancing the mental well-being of young people and organizing smartphone workshops for the elderly, Odido places a strong emphasis on fostering social inclusion. 

For the organisation, inclusion is a key ambition. According to the provider, the "Everyone is included" mission starts with its own employees. Odido is committed to providing a diverse and inclusive working environment where everyone feels welcome, safe and can be themselves. 

Advancing sustainability goals 
Odido is fervently committed to the sustainability of its operations. For instance, it aims to reduce its own greenhouse gas emissions by 90% by 2028 by using fewer materials and extending the lifespan of its products. Odido has committed to the Science Based Targets initiative (SBTi) for its sustainability goals. With this, the provider has its formulated targets validated to confirm whether they actually contribute to reducing CO2 emissions. Odido has also already taken a number of concrete steps to realise its sustainability ambitions, including making full use of 100% renewable energy, fully electrifying its own fleet and no longer using packaging material made of virgin plastic in the logistics chain. 

Human rights in the chain 
Earlier, Odido became a member of the Joint Alliance for CSR (JAC). An association of telecom providers aiming to monitor, assess and develop the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in the production centers of major multinational suppliers to the ICT industry. 

Harmony between technology and humanity
Søren Abildgaard, CEO of Odido stated, "I am proud to have signed and submitted the commitment letter on behalf of Odido to UN Global Compact. This step underlines our commitment to sustainability and corporate social responsibility. My team and I started integrating socially responsible and sustainable issues into our strategy and into the DNA of our organisation several years ago. As a result, every employee at Odido is an ambassador and makes a personal contribution to our sustainable and social ambitions. At Odido, it is not only technology that is central, but people. We believe that technology and humanity can go hand in hand. We are the network for everyone, and we look forward to working together for a sustainable and inclusive future." 

In existence since 2000, the UN Global Compact is the world's largest initiative for sustainability and corporate social responsibility in business. The initiative now has more than 17,000 member companies in over 160 countries.  

Odido will report annually on its progress on sustainability and corporate social responsibility through a report (Communication on Progress (CoP).