Den Haag,
05
september
2023
|
09:00
Europe/Amsterdam

T-Mobile Nederland wordt Odido

Met herpositionering zoekt telecomprovider een betere balans tussen mens en technologie

 • T-Mobile Nederland en Tele2 mobiel gaan verder als onafhankelijk Nederlands merk; met mobiele abonnementen voor onbeperkt datagebruik, voor iedere individuele situatie of leefvorm.
 • Iedere Nederlander moet gebruik kunnen maken van de voordelen van technologie;Odido zet daarbij de mens centraal.
 • ‘Het kan ook zo’; introductie van vernieuwende producten waarbij superieure netwerken en uitmuntende service leidend zijn.
 • Odido zet zich in voor mentale gezondheid en stimuleert sociale verbinding door middel van sport.

Met een nieuwe positionering en een productaanbod dat helemaal aansluit op de klantwensen gaat T-Mobile Nederland vanaf vandaag verder onder de naam Odido. Technologie is een cruciaal onderdeel van ons leven. We kunnen niet meer zonder. Iedereen moet er altijd en overal toegang toe kunnen hebben; mobiel, thuis of in je bedrijf. Tegelijkertijd is er een duidelijke behoefte - zo bevestigt marktonderzoek* - om het menselijke aspect niet uit het oog te verliezen. Zorgen over nieuwe technologieën, ergernis rondom te veel gebruik en andere dilemma's spelen steeds meer een rol. Odido neemt haar verantwoordelijkheid en gaat het anders doen met een nieuw doel: iedereen moet kunnen meedoen met de technologische mogelijkheden van vandaag en morgen. De merknamen T-Mobile en Tele2 mobiel** zijn beide veranderd naar Odido, dat zowel consumenten als zakelijke klanten gaat bedienen. Daarnaast blijven de merken Ben en Simpel actief en blijft ook Tele2 Thuis bestaan. Samen heeft Odido circa 8 miljoen klanten. Odido wordt ook de grootste aanbieder van 100 procent glasvezelinternet in Nederland; de provider is op weg om internet- en tv-diensten via glasvezel aan meer dan 6 miljoen huishoudens aan te bieden. Het nieuwe bedrijf, met een nieuwe missie, strategie en merk, is vandaag op het hoofdkantoor in Den Haag gepresenteerd aan medewerkers en partners.

CEO Søren Abildgaard ziet Odido als het antwoord op de status quo op de Nederlandse telecommarkt: “Met een radicale herpositionering sluiten wij aan op hedendaagse klantvragen. Wij gaan het anders doen dan tot nu toe gebruikelijk is in telecom. Bij Odido staat niet de technologie centraal, maar draait alles om mensen. Want de mate waarin je mee kunt komen met technologie, bepaalt de mate waarin je mee kunt komen met de wereld. Het is onze missie ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen en kan genieten van moderne technologie. Dat is niet alleen uniek, maar ook hard nodig.’’ De focus op de mens zie je ook in de klantgerichtheid en dus ook in de service: ''Daar gaan klanten echt verschil ervaren ten opzichte van andere aanbieders,'' aldus Abildgaard.

Radicaal anders: Het kan ook zo 
Odido wil het radicaal anders doen in telecomland en stelt zichzelf daarom kritische vragen. Abildgaard: “Aan de hand van deze vragen, komt Odido met zes punten waarop wij het anders willen doen. We doen dat onder het motto ‘Het kan ook zo’.”

 1. Een mobiel netwerk waar de klant altijd op kan rekenen 
  Bij Odido krijgt de klant verbindingsservice. In geval van slecht bereik is er bij Odido de mogelijkheid dit te melden via een belletje naar de verbindingsservice. Binnenkort zal Odido dit ook aanbieden via een app. Volgens onderzoeksbureau Opensignal biedt Odido al de beste videostreaming wereldwijd en de grootste 5G-dekking van Nederland waarbij 99% van Nederland in het dekkingsgebied van Odido woont.*** Odido wil haar klanten de beste netwerkervaring ter wereld bieden en maakt daarvoor gebruik van 100% groene stroom.
 2. Onbeperkt data en bellen voor iedereen
  Onbeperkt data en bellen is bij Odido de nieuwe standaard. Iedereen moet altijd in verbinding kunnen staan en zich geen zorgen hoeven maken om datalimieten. Daarom komt Odido met een nieuwe lijn van abonnementen: de klant heeft keuze uit vier abonnementen met onbeperkt mobiel internet passend bij zijn of haar wensen en budget. Ook introduceert Odido Samen Unlimited, een gemakkelijke manier om met familie, vrienden en buren te genieten van onbeperkte toegang tot data.
 3. Snel internet overal in Nederland
  Snel glasvezel thuis is onmisbaar voor school, werk en het dagelijks leven. Odido maakt gebruik van de open netwerken van alle grote glasvezelaanbieders in Nederland. Zo biedt Odido betaalbaar, snel en duurzaam glasvezel voor iedereen, in de stad en ver daarbuiten.
 4. Menselijk contact op één
  Odido biedt een persoonlijke klantenservice. Geen automatische antwoorden, maar een echt gesprek. Via een makkelijk vindbaar telefoonnummer, in één van de 119 shops, community, maar binnenkort ook via de chatbot in de Odido app. Odido is ook tot ver buiten kantooruren en in het weekend telefonisch bereikbaar.
 5. Meer beweging, afleiding en echt contact
  De telecomprovider vindt het belangrijk dat mensen ook offline met elkaar verbonden zijn en wil daarom haar klanten inspireren en stimuleren tot meer beweging, afleiding en echt contact. Dit sluit aan op de uitkomsten van recent marktonderzoek*, waarin de Nederlander aangeeft dat de mobiel ook wel eens uit mag. Odido ondersteunt Team NL (NOC*NSF) in haar ambitie om in 2030 het sportiefste land ter wereld te worden en steunt projecten die sporten stimuleren; sporten draagt immers bij aan de mentale gezondheid.
 6. Sociale impact
  Digitale technologie is soms lastig te begrijpen of kan zelfs mensen buiten sluiten. Odido helpt het begrijpelijker en toegankelijk te maken en organiseert bijvoorbeeld speciale themabijeenkomsten voor ouderen die hierbij hulp kunnen gebruiken. Odido ondersteunt verschillende initiatieven die de mentale gezondheid van jongeren bevorderen, zoals Join Us. De klant verdient beter

Tisha van Lammeren, Chief Commercial Officer Consumer: “Alle telecomproviders doen nu min of meer hetzelfde. En als je dan kritisch naar je eigen producten en diensten durft te kijken, dan realiseer je dat het anders moet. De gemiddelde klanttevredenheid van onze industrie is vele malen lager dan in andere bedrijfstakken. Het is voor klanten allemaal niet zo eenvoudig als het lijkt, mensen zijn bezorgd over de veiligheid op het internet, vinden onbeperkt internet of glasvezel prijzig en de klantenservice bellen blijft een ongemak. De afgelopen 18 maanden hebben we heel hard gewerkt aan deze nieuwe positionering, rebranding en nieuwe producten en diensten. Onze ambitie is om de ‘customer champion’ te worden en te blijven met de hoogste klanttevredenheid van Nederland. Dat betekent dat we aan de slag moeten om klantvriendelijkheid naar een nieuw niveau te tillen. Wij hebben een duidelijke missie om daar te komen. De realisatie begint vandaag met Odido.''

*Het online kwantitatief onderzoek is in juli 2023 uitgevoerd door onderzoeksbureau Ruigrok. De doelgroep van het onderzoek bestaat uit Nederlanders van 18 jaar en ouder. 
www.odido.nl/nederlanders-zorgen-om-gebruiken-menselijke-verbinding-door-nieuwe-technologieen 
** De merknaam Tele2 verdwijnt voor alle mobiele klanten. Voor Tele2 Thuis klanten blijft deze merknaam bestaan.
*** www.opensignal.com/reports/2023/02/global-state-of-the-mobile-network-experience-awards and www.opensignal.com/reports/2023/03/netherlands/mobile-network-experience


----- English version -----

T-Mobile Netherlands becomes Odido

Telecom provider is looking for a better balance between people and technology with its rebranding

 • T-Mobile Netherlands and Tele2 mobiel continue as an independent Dutch brand; with mobile subscriptions for Unlimited data use, for every individual situation or lifestyle.
 • Every Dutch person must be able to make use of the advantages of technology; Odido puts people first.
 • 'It can also be done like this'; introduction of innovative products based on superior networks and excellent service.
 • Odido commits to mental health and stimulates social connection through sports.

With a repositioning and a new product range that fully meets customer requirements T-Mobile Netherlands continues under the name Odido from today. Technology is a crucial part of our lives. We can't live without it anymore. Everyone should be able to access it anytime, anywhere; at home, outdoors or at work. At the same time, there is a clear need - market research* confirms - not to lose sight of the human aspect. Concerns about new technologies, irritation about too much use and other dilemmas play an increasingly big role. Odido takes its responsibility seriously and is going to do things differently with a new goal: everyone must be able to participate in the technological possibilities of today and tomorrow. The brand names T-Mobile and Tele2 mobiel** have both changed to Odido, which will serve both consumers and business customers. In addition, the Ben and Simpel brands will remain active and Tele2 Thuis will also continue to exist. Together, Odido has approximately 8 million customers. Odido will also become the largest provider of 100 percent fiber optic internet in the Netherlands; the provider is on track to offer internet and TV services via fiber to more than 6 million households. The new company, with a new mission, strategy and new branding were presented to employees and partners today at the head office in The Hague.

CEO Søren Abildgaard sees Odido as the answer to the status quo in the Dutch telecom market: “With a radical repositioning we are responding to contemporary customer demands. We are going to do things differently than has been customary in the telecom industry so far. At Odido, technology is not central, but everything revolves around people. Because the degree in which you can participate in technology determines the degree in which you can participate in society. It is our mission to ensure that everyone can participate and enjoy modern technology. That is not only unique, but also much needed.” The people focus can be witnessed in the customer mindset and therefore also in the service. “There, customers will experience a real difference compared to other providers,'' says Abildgaard.

Radically different: It can also be done like this
Odido wants to do things radically different from what is usual in the telecom world, the brand is asking questions. Abildgaard: “On the basis of these questions, Odido presents six focus areas where we want to do things different. We do this under the motto 'It can also be done like this'.”

A mobile network that the customer can always count on
At Odido, the customer receives connection service. If the customer experiences poor coverage they have the option to report this via the connection service. Soon, Odido will also offer this via an app. According to research agency Opensignal Odido already offers the best video streaming compared to any other telecom provider worldwide and the largest coverage of 5G. 99% of The Netherlands lives in an area where Odido offers 5G.*** Odido wants to offer its customers an even better network experience and uses 100% green power to do so.

 1. Unlimited for everyone
  Unlimited data and calls are the new standard at Odido. Everyone should always be able to be connected and not worry about data limits. That is why Odido is introducing a new line of subscriptions: the customer can choose from four subscriptions with Unlimited mobile internet. So that everyone can be Unlimited in the way that suits them and within their budget. Odido also introduces Samen Unlimited, an easy way to enjoy unlimited access to data with family, friends and neighbours.
 2. Fast internet everywhere in the Netherlands
  Fast fiber at home is indispensable for school, work and everyday life. Odido makes use of the open networks of all fiber optic providers in the Netherlands to do so. Odido offers affordable, fast and sustainable fiber optics. For everyone, in the city and far beyond.
 3. Human contact comes first
  Odido offers personalized customer service. No automatic replies, but a real conversation. Via an easy to find telephone number, in one of the 119 shops, community, but also soon via the chatbot in the Odido app. Odido can be reached by telephone way past office hours and at weekends.
 4. More movement, distraction and real contact
  The telecom provider considers it important that people are also connected offline and therefore wants to inspire and encourage its customers to exercise more, distract themselves and make real contact. This is in line with the results of recent market research*, in which the Dutch indicate that the mobile should sometimes be switched off. Odido supports Team NL (NOC*NSF) in its ambition to become the most athletic country in the world by 2030 and supports projects that stimulate sports; after all, sports contribute to mental health.
 5. Social impact
  Digital technology is sometimes difficult to understand or can even exclude people. Odido helps to make it more understandable and accessible and, for example, organizes special themed meetings for the elderly who could use some help. Odido supports various initiatives that promote the mental health of young people, such as Join Us.

The customer deserves better
Tisha van Lammeren, Chief Commercial Officer Consumer: “All telecom providers do more or less the same thing at the moment. If you dare to take a critical look at your own products and services, you realize that things have to change. The average customer satisfaction of our industry is many times lower than in other industries. It is not as simple as it seems for customers, people are concerned about internet safety, find unlimited internet or fiber optic expensive and calling customer service remains an inconvenience. We have worked very hard over the past 18 months on this new positioning, rebranding and new products and services. Our ambition is to become and remain ’the customer champion’ with the highest customer satisfaction in the Netherlands. That means you have to work to take customer service to a new level. We have a clear mission to get there. Realization begins today with Odido.''

*The online quantitative research was conducted in July 2023 by research agency Ruigrok. The target group of the study consists of Dutch people aged 18 and older. https://www.odido.nl/nederlanders-zorgen-om-gebruiken-menselijke-verbinding-door-nieuwe-technologieen 
** The Tele2 brand name will disappear for all mobile customers. This brand name will continue to exist for Tele2 Thuis customers.
*** https://www.opensignal.com/reports/2023/02/global-state-of-the-mobile-network-experience-awards and https://www.opensignal.com/reports/2023/03/netherlands/mobile-network-experience