Den Haag,
16
oktober
2023
|
13:32
Europe/Amsterdam

Tweak gaat verder als Odido

Begin 2024 zullen de activiteiten van internetprovider Tweak stoppen en voortgezet worden onder Odido. Daarmee komt een eind aan het bestaan van Tweak dat ruim 20 jaar als zelfstandige Internet Service Provider (ISP) op de Nederlandse markt actief was. Bestaande klanten zullen overgezet worden naar Odido en zullen tijdig individueel geïnformeerd worden over wanneer de omzetting plaats zal vinden en wat dit voor hen betekent. Nieuwe klanten kunnen vanaf vandaag direct terecht bij Odido om glasvezelinternet af te nemen. Odido wordt de grootste aanbieder van 100% glasvezelinternet in Nederland en vindt dat iedere Nederlander toegang moet kunnen hebben tot snel internet via mobiel en vast. De provider is op weg om internet- en tv-diensten via glasvezel aan meer dan 6 miljoen huishoudens aan te bieden. 

Tweak, dat sinds 2002 internettoegang leverde, stond bekend als een innovatieve internetprovider dat betaalbaar gigabit internet beschikbaar wilde maken voor zoveel mogelijk mensen. Het bedrijf introduceerde dat al ten tijde van ADSL en Unlimited Freedom en wilde klanten zonder beperkingen van de mogelijkheden van internet laten genieten. Zo introduceerde Tweak al in 2007 glasvezelinternet en als eerste internetprovider internetsnelheden van 1Gb/s.

Ook Odido staat bekend als een bedrijf dat innovaties brengt en durft te vernieuwen. Zo bracht het als eerste provider Unlimited mobiele abonnementen op de markt en heeft het bedrijf een belangrijke rol gespeeld in het aanjagen van de aanleg van glasvezel in Nederland. Door een model te hanteren gebaseerd op wholesaletoegang waarbij gebruikt gemaakt wordt van de netwerken van diverse grote netwerkeigenaren, is Odido glasvezelinternet inmiddels beschikbaar op alle grote glasvezelnetwerken in Nederland, zoals de netwerken van Open Dutch Fiber, DELTA Fiber en KPN. Daarmee is Odido op weg om de grootste aanbieder van 100% glasvezelinternet in Nederland te worden.

Scherp aanbod voor Tweak-klanten
Door de migratie van Tweak naar de internetdiensten van Odido kunnen Tweak abonnees van verschillende voordelen profiteren. Zo kunnen deze abonnees profiteren van vernieuwde TV-diensten en komen zij direct na de omzetting in aanmerking voor de Odido klantvoordelen zoals kortingen op mobiel of vaste abonnementen, als zij hun mobiele abonnement combineren met een Odido internet + TV abonnement. In de komende maanden krijgen huidige Tweak abonnees een scherp glasvezel- en tv-aanbod van Odido en worden zij ook individueel bericht wanneer zij van Tweak naar Odido over kunnen gaan.

Pieter de Klein, Chief Strategy & Transformation Officer: “Odido biedt betaalbaar, snel en duurzaam glasvezel en wil bovendien innovaties op vaste diensten naar de markt blijven brengen. We zijn erg blij dat we de diensten van Tweak kunnen voortzetten en onze klanten zo kunnen blijven voorzien van snel en kwalitatief hoogstaand internet. Met die mindset om zonder restricties constant te willen innoveren en ontwikkelen is Tweak in goede handen bij Odido.”

----English version----

Tweak to continue as Odido
 

Early 2024, internet service provider Tweak will end their activities and operations will continue as Odido. This marks the end of Tweak's existence as an independent Internet Service Provider (ISP) in the Dutch market for over 20 years. Existing customers will be transferred to Odido. Each of them will be informed in good time about the time of the transfer and what it means for them. New customers can buy fiber internet directly from Odido as from today. Odido will be the largest provider of 100% fiber internet in the Netherlands and believes that every Dutch person should have access to fast mobile and fixed internet. The provider is on track to offer internet and TV services via fiber to more than 6 million households.

Tweak provided internet access since 2002 and was known as an innovative internet provider aiming to make affordable gigabit internet available to as many people as possible. The company introduced this back in the days of ADSL and Unlimited Freedom and wanted customers to enjoy internet without restrictions. Tweak introduced fiber-optic internet back in 2007 and was the first internet provider to offer internet speeds of 1Gb/s.

Odido is also known as a company that supports new developments and dares to innovate. Odido was the first provider to introduce Unlimited mobile subscriptions and it they were an important driver of the fiber optic roll-out in the Netherlands. By adopting a model based on wholesale access using the networks of several major network owners, Odido fiber internet is now available on all major fiber networks in the Netherlands, including the networks of Open Dutch Fiber, DELTA Fiber and KPN. This puts Odido on track to become the largest provider of 100% fiber internet in the Netherlands.

Sharp offer for Tweak customers
By Tweak’s migration to Odido's internet services, Tweak subscribers can benefit from multiple advantages including updated TV services. Subscribers who combine their mobile subscription with an Odido internet + TV subscription, can enjoy Odido customer benefits such as discounts on mobile or fixed subscriptions immediately after the conversion. In the coming months, current Tweak subscribers will receive competitive fiber and TV offers from Odido. Each customer will be informed when they can switch from Tweak to Odido.

Pieter de Klein, Chief Strategy & Transformation Officer: "Odido offers affordable, fast and sustainable fiber and wants to continue bringing innovations on fixed services to the market. We are very happy to continue Tweak's services and continue to provide our customers with fast and high-quality internet. We have the mindset of wanting to innovate and develop without restrictions, so the interests of former Tweak subscribers are secure in Odido’s hands."