Den Haag,
20
november
2023
|
11:00
Europe/Amsterdam

Odido en MIND Us slaan handen ineen voor betere mentale gezondheid onder jongeren

Odido en Stichting MIND Us bundelen hun krachten voor het verbeteren van het mentale welzijn van jongeren. Hiermee combineren ze de digitale kennis en het bereik van Odido met de expertise en ervaring op het gebied van mentale gezondheid van MIND Us. Op vrijdag 17 november organiseerde MIND Us in samenwerking met Odido een evenement voor jongeren, met diverse workshops over mentale gezondheid. Tijdens dit event lanceerden MIND Us en Odido de samenwerking en werd het gesprek met jongeren gevoerd over de impact van technologie op hun mentale gezondheid.

De mentale gezondheid van Nederlandse jongeren gaat achteruit, blijkt uit cijfers van het CBS11 . Als mogelijke oorzaken worden de coronapandemie, sociale media en de hoge prestatiedruk genoemd. Verschillende onderzoeken suggereren dat technologie de mentale gezondheid van jongeren in Nederland op verschillende manieren kan beïnvloeden. Zowel in positieve als in negatieve zin. Odido erkent beide kanten en onderstreept het belang van verantwoord gebruik van technologie. Door de krachten te bundelen met MIND Us wil Odido een impactvolle bijdrage leveren aan dit maatschappelijke probleem.

Langdurig partnership met MIND Us
De samenwerking tussen MIND Us en Odido omvat niet alleen een jaarlijkse financiële bijdrage aan MIND Us, maar ook de uitwisseling van kennis en expertise. Een onderdeel van deze gezamenlijke inspanning is een bijdrage aan een geavanceerd digitaal platform wat MIND Us met zeven andere partners ontwikkelt. Dit wordt een platform waar jongeren terecht kunnen voor meer informatie over mentale gezondheid, tips en tricks en ondersteuning bij beginnende klachten. Ook gaat Odido met jongeren in gesprek om te horen welke positieve en negatieve effecten zij ervaren als het bijvoorbeeld gaat om telefoongebruik, social media en schermtijd. Op basis van deze input zal de telecomprovider richting geven aan hoe zij zich gaat inzetten voor het mentaal gezond en sterk maken van jongeren.

Verbinding
Tisha van Lammeren, directeur Consumentenmarkt bij Odido en ambassadeur van het programma Digitale Inclusie, zegt: “We houden van technologie en de mogelijkheden die het biedt. Maar als Odido houden we nog meer van mensen. En wanneer technologie niet voor ons kan werken, dan is er voor ons werk aan de winkel. Daarbij richten we ons op beide kanten: wanneer kan techniek waarde toevoegen en wanneer werkt techniek minder goed voor mensen? Je ziet in de maatschappij dat de discussie rondom techniek vaak ‘binair’ wordt gevoerd. Het is aan of uit. Een scherm moet aan of uit. Telefoons kunnen wel of niet in de klas. Wij willen ervoor zorgen dat de rol van en discussie over techniek meer in balans wordt gebracht. Dat doen we ook rondom dit onderwerp: mentale gezondheid van jongeren. Aan de ene kant zetten we techniek in om deze te verbeteren met onze bijdrage aan het digitale platform van MIND Us, en aan de andere kant willen we ook graag samen met MIND Us ontdekken in hoeverre techniek een veroorzaker is van een lagere mentale gezondheid door met jongeren in gesprek te gaan.”

Frederieke Vriends, directeur van MIND US: “Ik ben verheugd over de samenwerking tussen Odido en MIND Us. Het bundelen van krachten is essentieel in het verbeteren van de mentale gezondheid van jongeren . In een tijd waarin de druk en uitdagingen voor jongeren toenemen, mede vanuit de online wereld en als gevolg van schermtijd, biedt deze samenwerking een kans om de verbinding te versterken tussen technologie en welzijn. Het is krachtig en bemoedigend om te zien dat een invloedrijk merk als Odido zich actief inzet voor de mentale gezondheid van jongeren. Het laat zien dat Odido een groot merk is met een groot hart. Door een overlap in doelgroepen weet Odido onze doelgroep op een hele krachtige wijze te bereiken. Samen kunnen we een groot verschil maken in het bewustzijn en de ondersteuning van de mentale gezondheid van jongeren. We kijken uit naar de positieve impact die we samen kunnen realiseren.”

----English version----

Odido and MIND Us join hands to improve young people’s mental health
 

Odido and MIND Us Foundation are joining forces to improve the mental wellbeing of young people. Odido's digital knowledge and reach are to be combined with MIND Us' mental health expertise and experience. On Friday 17 November, MIND Us together with Odido organised a young people event with various mental health workshops. During this event, MIND Us and Odido launched their partnership and engaged in talks with young persons about the impact of technology on their mental health.

The mental health of Dutch young people is deteriorating, according to the Dutch Central Statistical Office CBS figures11. The covid pandemic, social media and high performance pressure are possible causes. Several studies suggest that technology can affect the mental health of young people in the Netherlands both positively and negatively. Odido recognises both sides and supports responsible use of technology. By joining forces, MIND Us and Odido aim to make an impactful contribution to this social problem.

Long-term partnership with MIND Us
The partnership between MIND Us and Odido includes an annual financial contribution to MIND Us, as well as the exchange of knowledge and expertise. Part of this joint effort is a contribution to an advanced digital platform developed by MIND Us with seven other partners. It will be a platform for young people that gives information on mental health, tips and tricks and support for incipient symptoms. Odido will also engage with young people to hear the positive and negative effects they experience when it comes to phone use, social media and screen time. The telecom provider will use this input to give direction on how to work towards making young people’s mental health stronger.

Connection
Tisha van Lammeren, consumer market director at Odido and ambassador of the Digital Inclusion programme, says: "We love technology and its opportunities. But as Odido, we love people even better. And when technology cannot work for us, there is a lot we must do. We focus on both sides: when can technology add value and when is technology harmful? In society there is a discussion around technology in a 'binary' way. Either on or off. A screen has to be on or off. Phones can or cannot be used in classrooms. We want to add more balance to the role of and discussion about technology. And we will do the same around this topic of young people’s mental health. On the one hand, we use technology to improve mental health through our contribution to MIND Us' digital platform. On the other hand, by engaging with young people, we would like to find, together with MIND Us, to what extent technology causes lower mental health."

Frederieke Vriends, director of MIND US: "I am delighted with the partnership of Odido and MIND Us. Joining forces is essential in improving the mental health of young people. These are times when the pressures and challenges for young people are increasing, partly from the online world and as a result of screen time. This partnership provides an opportunity to strengthen the connection between technology and wellbeing. It is encouraging to see that an influential brand like Odido is actively committed to young people's mental health. Odido is a big brand with a big heart. Odido uses the overlap in target audience to reach our audience in a very powerful way. Together, we can make a big difference in raising awareness and supporting young people's mental health. We look forward to the positive impact we can achieve together."


[1] Centraal Bureau voor de Statistiek (2022). Mentale gezondheid jongeren afgenomen