Den Haag,
25
maart
2024
|
09:30
Europe/Amsterdam

Odido introduceert nieuwe zakelijke mobiele abonnementen op maat

download

Hello Business op Maat biedt zakelijke klant ongekende vrijheid en flexibiliteit

Vandaag introduceert Odido ‘Hello Business op Maat’; een nieuwe maatwerkvariant voor zakelijke mobiele abonnementen. Met ongeëvenaarde maatwerkopties en flexibiliteit worden deze abonnementen volledig afgestemd op de individuele behoeften van zakelijke klanten. Zo hebben ondernemers de vrijheid om hun eigen mobiele abonnement op maat samen te stellen en kunnen zij dit maandelijks aanpassen om mee te bewegen met de veranderende behoeften van bedrijven en hun medewerkers. Deze vrijheid stelt ondernemers ook in staat om actief controle te houden over hun financiële IT-uitgaven. Odido denkt mee over tal van connectiviteitsoplossingen; zo adviseren de experts bijvoorbeeld over passende snelheden, geïntegreerde IT-oplossingen en beveiligingsmogelijkheden. Met Hello Business op Maat zijn ondernemers verzekerd van telecomoplossingen die perfect aansluiten bij hun bedrijfsbehoeften. 

Bedrijven zijn altijd in beweging en om optimaal in te kunnen spelen op de voortdurende veranderingen, biedt Odido totaaloplossingen op maat voor de zakelijke markt onder de naam Hello Business op Maat. Dit nieuwe mobiele aanbod biedt ondernemers en hun medewerkers de flexibiliteit en vrijheid om het abonnement zelf samen te stellen en maandelijks aan te passen. Zo kunnen ondernemers zelf de contractduur bepalen en slimme IT-oplossingen integreren, zoals Business Essential of Microsoft Teams Telefonie. Hierdoor genieten zij en hun collega's van de flexibiliteit om te werken waar en wanneer ze willen, op het apparaat van hun voorkeur. Ondernemers hebben de vrijheid om de internetsnelheid te selecteren die het meest geschikt is voor hun mobiele netwerkgebruik, variërend van 10 Mbit/s tot het uiterst snelle 5G internet van 1 Gbit/s. Bovendien biedt Odido de mogelijkheid om het abonnement maandelijks aan te passen.

Ongekende datavrijheid
De nieuwe abonnementen bieden niet alleen ongeëvenaarde flexibiliteit, maar ook ongekende datavrijheid. Zo is er keuze uit verschillende bundels, variërend van onbeperkt bellen met een databundel tot Data Only. Voor optimale vrijheid kunnen medewerkers profiteren van onbeperkt data met een van de vier Unlimited abonnementen, inclusief extra voordelen zoals internationaal bellen en internetten in de EU, Turkije, Zwitserland en de Verenigde Staten bij de Unlimited Plus of Premium bundel.  Per medewerker kan de bundelgrootte ook verschillen, van 0 tot 25 GB in stappen van 1 GB. Daarnaast biedt Hello Business op Maat zes verschillende contracttermijnen, variërend van 1 tot 60 maanden.

Premium Service
Naast uitgebreide keuzemogelijkheden voor datagebruik en snelheid, biedt Hello Business op Maat ook een premium service. Ondernemers hebben toegang tot een vast team van experts dat hen ondersteunt bij het vinden van de beste oplossingen, afgestemd op de behoeften van het bedrijf. Via het online self-service portal hebben ondernemers de mogelijkheid om zelf verschillende zaken te regelen, zoals het bekijken en betalen van facturen, activeren en deactiveren van sims, en het aanpassen van abonnementen.

Martijn Teekens, Chief Commercial Officer Enterprise bij Odido, benadrukt: "Als ondernemer wil je dat al je medewerkers altijd goed bereikbaar zijn en hun werk optimaal kunnen doen. Je wil dat iedereen altijd voldoende data heeft, maar geen onnodige kosten maken. En je wil flexibiliteit. Want als je bedrijfssituatie verandert, wil je je abonnement daar direct op aan kunnen passen. Bij Odido begrijpen we als geen ander de dynamische aard van het bedrijfsleven en laten we met deze op maat gemaakte abonnementen wederom zien dat het ook anders kan.”

---English Version--

Odido introduces new tailored business mobile subscriptions

‘Hello Business op Maat’ offers unprecedented freedom and flexibility for business customers
 

Today, Odido introduces 'Hello Business op Maat'; a new custom variant for business mobile subscriptions. With unparalleled customization options and flexibility, these subscriptions are fully tailored to the individual needs of business customers. This allows entrepreneurs the freedom to tailor their own mobile subscription and adjust it monthly to adapt to the changing needs of businesses and their employees. This freedom also enables entrepreneurs to actively control their financial IT expenses. Odido provides advice on various connectivity solutions; for example, experts advise on appropriate speeds, integrated IT solutions, and security options. With Hello Business op Maat, entrepreneurs are assured of telecom solutions that perfectly match their business needs.

Businesses are always evolving, and to respond optimally to ongoing changes, Odido offers tailor-made total solutions for the business market under the name Hello Business op Maat. This new mobile offering provides entrepreneurs and their employees the flexibility and freedom to customize the subscription themselves and adjust it monthly. This allows entrepreneurs to determine the contract duration themselves and integrate smart IT solutions, such as Business Essential or Microsoft Teams Telephony. As a result, they and their colleagues enjoy the flexibility to work wherever and whenever they want, on their preferred device. Entrepreneurs have the freedom to select the internet speed that is most suitable for their mobile network usage, ranging from 10 Mbit/s to the ultra-fast 5G internet of 1 Gbit/s. Additionally, Odido offers the option to adjust the subscription monthly.

Unprecedented data freedom
The new subscriptions not only offer unparalleled flexibility but also unprecedented data freedom. There is a choice of different bundles, ranging from unlimited calling with a data bundle to Data Only. For optimal freedom, employees can benefit from unlimited data with one of the four Unlimited subscriptions, including additional benefits such as international calling and internet usage in the EU, Turkey, Switzerland, and the United States with the Unlimited Plus or Premium bundle. The bundle size per employee can also vary, from 0 to 25 GB in increments of 1 GB. In addition, Hello Business op Maat offers six different contract terms, ranging from 1 to 60 months.

Premium Service
In addition to extensive options for data usage and speed, Hello Business op Maat also offers premium service. Entrepreneurs have access to a dedicated team of experts who support them in finding the best solutions tailored to the needs of the company. Through the online self-service portal, entrepreneurs have the opportunity to manage various matters themselves, such as viewing and paying invoices, activating and deactivating SIMs, and adjusting subscriptions. Martijn Teekens, Chief Commercial Officer Enterprise at Odido, emphasizes: “As an entrepreneur, you want all your employees to always be easily reachable and able to do their work optimally. You want everyone to always have enough data, but not incur unnecessary costs. And you want flexibility. Because if your business situation changes, you want to be able to adjust your subscription accordingly immediately. At Odido, we understand the dynamic nature of business like no other and with these tailor-made subscriptions, we once again demonstrate that it can be done differently.”