Den Haag,
18
maart
2024
|
12:00
Europe/Amsterdam

Reactie op boetebesluit naar aanleiding van de pilot met het CBS

download

Odido heeft kennisgenomen van de uitkomsten van het onderzoek dat de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) in 2021 heeft uitgevoerd naar aanleiding van de CBS pilot waar Odido (destijds onder de naam T-Mobile) van 2017 tot en met 2019 aan heeft deelgenomen. Het RDI oordeelt dat de aanbieder bij de interne verwerking van de verkeersgegevens niet volledig heeft voldaan aan de verplichtingen uit de Telecommunicatiewet. Volgens de RDI had Odido bij haar interne verwerkingen niet mogen volstaan met het pseudonimiseren maar had zij de data eerst volledig moeten anonimiseren alvorens het te gebruiken voor de CBS pilot.

Odido heeft altijd aangegeven dat zij gedurende de samenwerking op geen enkele wijze persoonsgegevens aan het CBS heeft verstrekt en het besluit van de RDI bevestigt deze eerder ingenomen stelling.  De RDI laat ook weten niet geconstateerd te hebben dat er niet-anonieme gegevens verstrekt zouden zijn. De RDI laat in de onderbouwing van het boetebesluit ook meewegen dat de overtreding niet tot ernstige gevolgen of risico’s heeft geleid en dat de samenwerking al geruime tijd geleden vrijwillig is beëindigd. 

Odido heeft in maart 2023 het eerste boetebesluit over de pilot met het CBS van de RDI ontvangen. In dat besluit werd, zoals bekend, een boete van 400.000 euro aan Odido opgelegd. Tegen een besluit in eerste aanleg kan bezwaar en beroep aangetekend worden. Odido was het met het besluit fundamenteel oneens. Daarom heeft Odido middels een voorlopige voorziening bewerkstelligd dat het besluit toen niet openbaar kon worden, totdat een definitief, in rechte vaststaand besluit was genomen door de RDI. Aangezien Odido niet voornemens is in beroep te gaan tegen de vandaag genomen beslissing op bezwaar van de RDI staat het besluit van de RDI nu in rechte vast, met een lagere boete dan in eerste aanleg. Daarmee is de zaak voor Odido afgedaan.

Odido heeft zich, door medewerking te verlenen aan de CBS pilot, in willen zetten voor een maatschappelijk doel: de bevordering van de leefbaarheid in Nederland door het analyseren van bewegingspatronen. Daarbij heeft de telecomprovider te goeder trouw gehandeld en de regels gevolgd die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die ruimte laat voor de statistische verwerking van gegevens. De RDI komt echter in haar besluit tot het oordeel dat bij de interne verwerking van de verkeersgegevens de Telecommunicatiewet nauwlettender gevolgd had moeten worden. Hoewel de telecomaanbieder de situatie en de boete betreurt, is Odido tegelijkertijd blij dat er met deze beslissing op bezwaar een einde komt aan een slepende kwestie over een kwestie zich al meer dan 4 jaar geleden afspeelde.

Lees hier de uitspraak van de rechter in kort geding: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2023:12985 

----English Version----


Response to the fining decision following the pilot with CBS

Odido has taken note of the findings of the investigation conducted by the State Inspection Digital Infrastructure (RDI) in 2021 following the CBS pilot in which Odido (formerly known as T-Mobile) participated from 2017 to 2019. The RDI concludes that the provider did not fully comply with the obligations under the Telecommunications Act in the internal processing of traffic data. According to the RDI, Odido should not have settled for pseudonymization in its internal processing but should have fully anonymized the data before using it for the CBS pilot.

Odido has always stated that it did not provide any personal data to CBS during the collaboration, and the decision of the RDI confirms this previously taken position. The RDI also states that it did not find any non-anonymous data provided. In justifying the fine decision, the RDI also takes into account that the violation did not lead to serious consequences or risks and that the collaboration was voluntarily terminated a long time ago.

Odido received the first penalty decision regarding the pilot with CBS from RDI in March 2023. As known, this decision imposed a fine of 400,000 euros on Odido. An objection and appeal can be lodged against a decision in the first instance. Odido fundamentally disagreed with the decision. Therefore, Odido ensured, through interim relief, that the decision could not be made public until a final, legally binding decision was made by the RDI. Since Odido does not intend to appeal against today's decision on objection from the RDI, the decision of the RDI is now legally binding, with a lower fine than in the first instance. Thus, the matter is settled for Odido.

By participating in the CBS pilot, Odido aimed to contribute to a societal goal: the promotion of livability in the Netherlands by analyzing movement patterns. In doing so, the telecom provider acted in good faith and followed the rules laid down in the General Data Protection Regulation (GDPR), which allows for statistical data processing. However, the RDI concludes in its decision that the Telecommunications Act should have been followed more closely in the internal processing of traffic data. Although the telecom provider regrets the situation and the fine, Odido is also pleased that this decision on appeal puts an end to a longstanding issue concerning an event that occurred over 4 years ago.

Read the summary of the preliminary injunction ruling here: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2023:12985